Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη | iSquare

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη


Βιωσιμότητα Ανάπτυξης Προηγούμενων Ετών: 2017 2016 2015 2014

 

Για πέμπτη συνεχή χρονιά, ο Όμιλος Quest παρουσίασε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2018, η οποία περιγράφει τη στρατηγική του Ομίλου, αλλά και ειδικότερα των εταιρειών, Info Quest Technologies, Uni Systems, iSquare και ACS σχετικά με τα κύρια θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, στοχεύοντας στην ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών. Η Έκθεση συμβαδίζει με τα νέα Πρότυπα GRI (GRI Standards), τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Εργασία, το Περιβάλλον και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και με τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας.

Ο Ομιλος Quest, έχοντας επίγνωση του κοινωνικού του ρόλου, συμβάλλει από την ίδρυσή του στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των συνθηκών του κοινωνικού συνόλου. Από φύση και θέση σε ένα νευραλγικό τομέα όπως οι τεχνολογίες, ο Ομιλος Quest εξ αρχής έχει προσανατολιστεί στην επιδίωξη της διαρκούς ανάπτυξης, στον εκσυγχρονισμό, στη βελτίωση του επιχειρηματικού και εργασιακού περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας, στη βελτίωση του επιπέδου ζωής, στην άνοδο του κοινωνικού συνόλου.

Συνεισφορά στον κλάδο της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών.

Ο Όμιλος Quest συμπληρώνοντας 35 χρόνια δράσης στον τομέα της τεχνολογίας και ενεργής συμμετοχής στη διαμόρφωση του κλάδου, έχει καταγράψει στο ενεργητικό του την εξελικτική πορεία της διάδοσης των νέων τεχνολογιών στην ελληνική κοινωνία. Ο Όμιλος με την συμμετοχή των εταιρειών του έχει συμβάλλει:
• Στη διαμόρφωση και εξέλιξη της ελληνικής αγοράς πληροφορικής
• Στην ανάπτυξη και διάδοση των νέων τεχνολογιών
• Στην αποδοχή των νέων τεχνολογικών εργαλείων ανάπτυξης
• Στην εισαγωγή και χρήση της πληροφορικής στην παιδεία
• Στη διάδοση και χρήση της πληροφορικής στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο
• Στη δημιουργία των νέων θεσμικών πλαισίων για την αποδοχή και χρήση των νέων τεχνολογιών
• Στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του επιπέδου ζωής του Έλληνα πολίτη

Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

Αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής στρατηγικής του Ομίλου και έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής του για την αειφορία και τη διαφάνεια, αποτελεί η έκδοση Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2015, που αποτυπώνει και το όραμα του Ομίλου, Τεχνολογία - Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα. Ο Απολογισμός του Ομίλου Quest έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του GRI και συγκεκριμένα ακολουθώντας το πρότυπο G4 In accordance - Core. Παρουσιάζει τα θέματα που προέκυψαν από την Ανάλυση Ουσιαστικότητας (Materiality Assessment) και παρουσιάζει τις αρχές και τις δράσεις που αναπτύσσονται από τον Όμιλο και τις εταιρίες του, στους τομείς του Ανθρώπινου Δυναμικού, της Αγοράς, της Κοινωνίας και του Περιβάλλοντος.

Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά το 2017, μεταξύ άλλων, ο Όμιλος Quest:
• Δημιούργησε 71 νέες θέσεις εργασίας, αυξάνοντας κατά 4,7% τον αριθμό των εργαζομένων του και κατά 11% τις καταβληθείσες εισφορές και αμοιβές
• Επένδυσε άνω των €350 χιλ. για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού
• Ισχυροποίησε περαιτέρω το πλαίσιο Διακυβέρνησής του υιοθετώντας νέες Πολιτικές στις περιοχές που χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής για τη μείωση των κινδύνων
• Μείωσε την κατανάλωση ενέργειας στις κτιριακές του εγκαταστάσεις κατά 4,9% σε σχέση με το 2016 και προχώρησε σε ακριβέστερη εκτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος της ACS, με στόχο τη μείωσή του
• Συνέχισε με το IQbility να υποστηρίζει νεοφυείς εταιρείες και εξακολούθησε να υλοποιεί δράσεις για την ενίσχυση της ποιοτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Για σχόλια και προτάσεις αναφορικά με την δραστηριοποίησή του Ομίλου Quest στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, καθώς και για όποια παρατήρηση σχετικά με την έκδοση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου, μπορείτε να επικοινωνείτε με το pr@quest.gr